“I strongly believe that a successful concept is the one that carries the heart, passion & soul in all its food and services.”

“Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng một ý tưởng thành công là một ý tưởng mang theo trái tim, đam mê và tâm hồn trong tất cả các món ăn và dịch vụ của nó.”

Mr. Asif Mehrudeen

Founder & CEO of AHM lifestyles

AHM LIFESTYLES

CREATIVE HOSPITALITY JOINT-STOCK COMPANY

230 Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam

Tax code no. 0315460547

Tel. 02836363695

AHM LIFESTYLES

CREATIVE HOSPITALITY JOINT-STOCK COMPANY

230 Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam

Tax code no. 0315460547

Tel. 02836363695